זכויות נפגעי עבירה פלילית

דף הבית

משרדנו מייעץ מייצג ומלווה ליווי אישי באופן פרטני מתלוננים ונפגעי וקרבנות עבירות פליליות שנפגעו ממעשיהם של עבריינים תוך מיצוי זכויותיהם החל ממעקב אחר טיפול המשטרה ורשויות התביעה במקרה ובעושה המעשים ועד לתביעות משפטיות נלוות להליך הפלילי.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא קיימת הפרדה מובנית בין הגדרת קורבנות העבירה לעבריין שמעשיו הפכו אחר לקרבן לאותה עבירה. אמנם רוב קרבנות העבירה הם אזרחים נורמטיביים ואולם, הגדרת קורבן או נפגע עבירה היא מתייחסת לכל אדם שבוצעה כלפיו עבירה פלילית.
כך, גם מי שאורח חייו הוא עברייני ובשולי החברה, גם הוא יכול להפוך לנפגע או קרבן לעבירה מצידו של אחר. כך, המלחמות בעולם העברייני גם תוצאתן קיומם של  קרבנות רבים כתוצאה מאלימות או מה שקרוי "חיסול חשבונות". עובדה היא שעבריין היום יכול להפוך לקרבן של מחר. משום כך, זכויות החלות על נפגעי העבירה הן זכויות המתייחסות לכלל הציבור.

לאחר שהבהרנו זאת, ניתן לומר כי אכן רוב רובם של קרבנות העבירה במשפט הפלילי הם אזרחים תמימים או נורמטיביים. כך נשים שהופעלה כלפיהן אלימות של בן זוגן, בעל מכולת שנשדד, פלוני שהוכה באלימות, בעל עסק שנסחט ע"י עבריינים , עובר אורח שהלך ברחובה של איש ויריות שנורו ע"י פלוני פגעו בו וכיוב'.
ניתן לומר שחוק נפגעי העבירה שחוקק בשנת 2001 בישראל מקנה זכויות לקרבנות ונפגעי העבירה במטרה להיות "מעורבים" מעורבות חלקית בהליכים המתקיימים ע"י הרשויות בעניין העבירה ממנה נפגעו לפני תחילת ההליך המשפטי כנגד הפוגע ובמהלכו. החוק גם מאפשר פעולות משפטיות מוגבלות במטרה להגן על נפגעי העבירה.

החוק רחוק מלהיות מושלם. הוא אמנם מאפשר לנפגע העבירה לערער על החלטה שלא לחקור או סגירת התיק או לעיין בכתב האישום אם הוגש כנגד הפוגע, מונע מסירת פרטי הנפגע להגנה של הנאשם, הוצאת צווי הרחקה לנפגע העבירה הזכות להיות נוכח בכל ההליכים בענינו ולקבל לידיו מידע בכל שלב עד לסיום הדיון המשפטי ואפילו להצטרף כצד להליך לקבלת פיצויים מן הפוגע.
ואולם, עמדתו של קרבן העבירה אינה עמדה שמחייבת את רשויות החקירה והתביעה באופן התנהלות ההליך. עמדתו אינה מחייבת בהליכי המעצר ולא מנגד – בהחלטה  שלא לחקור או בעניין סגירת תיק החקירה וכך לעניין הסדרי טיעון . החובה היא ליידע את נפגע העבירה ו"לשמוע" עמדתו. אמנם המשטרה והתביעה מחוייבות להביא בכלל השיקולים את עמדת נפגע העבירה וההתייחסות כאמור, אולם אין הם מחוייבים לפעול על פי עמדתו של נפגע העבירה.

לנפגע העבירה אין זכות מוקנית לטעון למשל טיעונים לעונש לאחר הכרעת דין בה מצא בית המשפט את הפגוע אשם והרשיע אותו. הדבר זהה גם לעניין מעמד נפגע העבירה בבית המשפט בהליך גזירת העונש על הנאשם/הפוגע ואין לנפגע זכות ערעור כמו לרשויות התביעה ולנאשם עצמו בעניין העונש כמו גם לא במקרה שנוגע להרשעה ו/או סוג העונש.
הזכויות המלאות מצויות בחוק ובתקנות . הזכות להימצא בדיונים מומלצת ביותר. נפגע העבירה יוכל לפנות לנציג המשטרה או התביעה בדיון בכל שאלה או בקשה או להעיר הערותיו וזאת מבלי לפגוע במהלכו התקין של הדיון ומבלי להפריע לדיונים. הערות נפגע עבירה שלא בדרך זו באולם תוך דיון עלול לפגוע במהלך הדיון ועלול לפעול לרעתו .

עוד יש לציין כי נפגע עבירה אשר מבקש להיות נוכח הוא ובני משפחתו בדיונים בעינינו יואיל לתאם עם משמר בתי המשפט זאת לפני מועד הדיון במידה של חשש מפני פוגע שאינו במעצר או משפחת הפוגע ,כך שתהיה הגנה פיזית במקרה הצורך על קרבן העבירה. התיאום יש לבצע לפי הקישור באתר הבא :
http://elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/avera.htm
כמובן שנפגע עבירה יכול לתבוע את הפוגע אם זה הורשע וזאת בהליך אזרחי נפרד הנלווה להליך הפלילי .