בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office
 

סגירת תיק פלילי

צרו איתנו קשר

 

077-2015483

 

דרך יפו 51, חיפה 3341211

 
  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות מותירה כתם בעברו הפלילי של אדם. לעיתים, גם כאשר אין כלל ראיות, במקרים רבים התיק נסגר ע"י המשטרה או התביעה מחוסר ראיות ולא מהיעדר אשמה. למה לעילת הסגירה חשיבות רבה, מהי ההשפעה של הדבר ומה ניתן לעשות?

כאשר מוגשת תלונה נגד אדם או יש חשד לביצוע עבירה, נפתח תיק פלילי. המשטרה מחליטה, לאחר בחינת הראיות, האם להעביר את התיק להגשת כתב אישום על ידי הפרקליטות או לסגור את התיק.

מהן הסיבות לסגירת תיק?

תיק פלילי יכול להסגר משלוש סיבות עיקריות: חוסר ראיות, חוסר ענין לציבור או חוסר אשמה. המשמעות של כל אחת מעילות הסגירה שונה, וכן אופן רישומן במרשם הפלילי, ובהתאמה, ההשלכות שיש לרישום הפלילי על עתידו של אדם שונות.

סגירת תיק מחוסר ראיות להעמדה לדין – כדי להגיש כתב אישום, יש צורך בסיכוי סביר להרשעה. כאשר אין די בראיות שנאספו על מנת להעמיד אדם לדין, לא יוגש כתב אישום. סיבת הסגירה נעוצה בחשוד עצמו ובראיות שנאספו נגדו.
פתיחת התיק ועילת הסגירה יופיעו ברישום הפלילי של החשוד.

סגירת תיק מחוסר ענין לציבור – כאשר נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין. השיקולים המובאים בחשבון הם: חומרת העבירה, נסיבותיו האישיות ועברו של מבצע העבירה, הנזק שנגרם, אם בכלל, לקורבן, והמדיניות השיפוטית, סדרי העדיפויות, כח האדם והמשאבים. כאשר אין הצדקה להניע את המערכת בשביל לחקור או להעמיד לדין את אותו אדם על אותה עבירה, והעמדתו לדין אינה בראש סדרי העדיפויות של המערכת, ואינה מצדיקה את ניצול המשאבים וכח האדם המוגבל, יסגר התיק. סיבת הסגירה נעוצה במערכת, ולרוב מדובר בעבירות קלות וזניחות.

סגירת תיק מחוסר אשמה – סיבת הסגירה הנדירה ביותר, במיעוט התיקים. כאשר לאחר הגשת התלונה ופתיחת התיק עולה כי לא התבצעה עבירה, או לא התבצעה על-ידי החשוד או שאין ולו בדל של ראיה כנגדו.
בניגוד לשתי סיבות הסגירה האחרות, פתיחת התיק וסגירתו, לא יופיעו במרשם הפלילי אלא ברישומי המשטרה.
יצוין, כי ישנן סיבות נוספות לסגירת תיקים, כאשר לא ידוע מי ביצע את העבירה או כאשר החשוד אינו כשיר לעמוד לדין או נפטר, בהן לא נדון במסגרת זו.

המרשם הפלילי ושינוי עילת הסגירה

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, קובע כי המשטרה תנהל מרשם פלילי לגבי כל אדם שהורשע בדין, אשר יכלול את הרשעותיו, צווים שניתנו, מידע על כשרותו המשפטית ועוד. לפי חוק המרשם הפלילי, גם תיקים אשר נסגרו מחוסר עניין לציבור או בהיעדר ראיות מספיקות, בהתאם לסעיפים 59 ו- 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, יכללו במרשם הפלילי, וימסרו רק לגופים מסויימים ובהם גופי ביטחון וגופים ממשלתיים.

החוק קובע את הנגישות למידע ואופן מסירת המידע לגופים השונים, וקובע, בין היתר, בסעיף 12 כי כל אדם זכאי לעיין במרשם הנוגע לו, ולתת הסכמתו למסירת המידע.

סעיף 62 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לחשוד, לאחר שקיבל הודעה בכתב על סגירת התיק ועילת הסגירה, לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה. בסעיף זה נקבע לגבי תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, כי רישומו ימחק מרישומי המשטרה.
על החלטה בבקשה לשינוי עילת סגירה ניתן להגיש ערר לפרקליטות המדינה.

מהי הבעייתיות בסגירת תיק מחוסר ראיות?

כמו במקרה של היעדר ראיות מספיקות, גם במקרים רבים כאשר אין ראיות בכלל אך המשטרה לא עושה מאמץ כדי לאמת או לשלול באופן ברור החשד, התיק נסגר מחוסר ראיות.
בעוד מחסור בראיות מספיקות מטיל ספק מסוים בחפותו של החשוד, הרי שבמקרה של היעדר ראיות, אין דבר המקשר בין החשוד לביצוע העבירה. לכאורה, נכון להבחין בין מצב של היעדר ראיות מספיקות לבין היעדר ראיות כלל. בפועל, במקרים רבים נסגר התיק מחוסר ראיות וזכרו מופיע במרשם הפלילי, ואם לא פועלים לשנות את עילת סגירת התיק, הרישום עלול לפגוע בעתיד.

כך נוצר מצב שגם כאשר הוגשה תלונת שווא חסרת כל ביסוס וראיה, התיק עלול להסגר מחוסר ראיות ויופיע במרשם הפלילי. דוגמא אחת היא במקרים בהם קיימת עדות של מתלונן/ת בלבד (עבירת תקיפה למשל) ולמשטרה אין כלים לאמת אם מדובר בתלונת אמת או בתלונת שווא.

רישום פלילי מהווה פגיעה בשמו הטוב של אדם, מכתים את עברו, ופוגע בעתידו. כל שכן כשמדובר באנשים נורמטיביים. לכן, במקרים כאלו, מי שמאמין בחפותו וכאשר אין בדל ראייה כנגדו, רשאי לפעול לטהר את שמו ולעמוד על כך כי התיק נגדו יסגר בעילה הנכונה של חוסר אשם מצידו.

במקרה בו טפל משרד הח"מ, נפתחה חקירה כנגד חמש מטפלות במוסד חינוכי לילדים בסיכון, על סמך גרסתם של שני ילדים כבני 7. לאחר חקירה שהתנהלה כנגד כל המטפלות ככלל, ללא הבחנה ביניהן, הוחלט לסגור את התיק מחוסר ראיות. אחת המטפלות שלא הסכימה לפגיעה בחפותה ובשמה הטוב פנתה למשרד הח"מ.
לאחר פניה לפרקליטות וליועץ המשפטי, ולאחר שהובהר בגיבוי ראיות, כי למטפלת אין כל נגיעה לעבירות הקשות הנטענות, הוחלט להמיר את סיבת סגירת התיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה. אין צורך להכביר במילים עד כמה השינוי הוא מהותי עבור מי שפועלו בתחום החינוך.

במקרה אחר בו טיפל המשרד, נער מסר גרסה, לפיה נער אחר נכח בעת שחבריו השתמשו בסמים קלים. על אף שלא היה ולו בדל ראיה לכך שאותו נער השתמש בעצמו בסמים או ביצע כל עבירה אחרת, נסגר התיק מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה או היעדר עניין לציבור. כמובן שפניה מנומקת, הנתמכת הן בטענות משפטיות ופסיקה בנושא, והן בנסיבותיו האישיות של הנער, הובילה לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה. ניתן לומר, כי לאור גילו הצעיר וגיוסו הצפוי לצבא, ניקוי הרישום הפלילי במקרה שלו הציל את חייו.

מהן ההשלכות של הרישום הפלילי?

הכתם ברישום הפלילי פוגע בעיקר במועמדים לעבודה בשירות הבטחון, למועמדים לגיוס צבאי, או להעסקה בשירות הציבורי, ובחברות ממשלתיות וציבוריות. לכאורה, חוק המרשם הפלילי מגביל את הנגישות למידע הפלילי, ומי שאינו מיועד לשירות צבאי, בטחוני או ממשלתי, לא אמור להיות מוטרד מהרישום לגביו.

בפועל, בניגוד לחוק, מעסיקים רבים נגישים לרישום הפלילי, ולא מהססים לבקש מהמועמד לעבודה את הרישום הפלילי אודותיו או את הסכמתו למסירת המידע (על-ידי החתמתו על טופס לקוני). כמו כן, במקומות עבודה רבים, המועמד נשאל אודות עברו הפלילי, חקירות שהתנהלו נגדו והרשעות, ואין לו מנוס מלחשוף את "עברו הפלילי", גם אם מדובר, למשל, בשכן שהגיש נגדו תלונת שווא לאחר שתפס לו את מקום החניה. כמו כן, סירובו של מועמד לעבודה לחשוף את עברו הפלילי יעמוד כמובן לרעתו, ולעיתים יהווה סיבה יחידה לדחייתו.

תיק שנסגר מחוסר אשמה לא יופיע כלל במרשם הפלילי, ומצבו של אותו אדם מצוין, שכן, גם אם ישאל אודות עברו הפלילי, יוכל להבהיר כי לאחר חקירת המקרה נמצא כי לא מוטלת עליו כל אשמה. זהו מצב טוב בהרבה ממצב בו נסגר תיק מחוסר ראיות, אשר כאמור מטיל ספק באשר לחפותו, אך לא מספיק כדי להוביל להגשת כתב אישום ולהרשעה מעל לכל ספק סביר. כך, באותם מקרים בהם ללא כל ראיה כלל בכל זאת סוגרים את התיק מחוסר ראיות, יש בהחלט מקום להיאבק על שינוי עילת הסגירה ולהמירה לחוסר אשמה.

מי שהתיק נגדו נסגר מחוסר ראיות, כשאין כל ראיה נגדו והיעדר האשמה ברור (למשל, מריבה קולנית של שכנים שאינה מהווה עבירה), או כשקיימת הוכחה חד משמעית כי הוגשה תלונת שווא נגדו (למשל, במקרה של תיעוד או הקלטת המתלונן), ולעתים אף בשל חומרת העבירה ונסיבותיו האישיות של החשוד (כשהרישום יכול לפגוע במקצועו ובשמו), עליו לנקוט את כל האמצעים שמאפשר לו החוק, בליווי עורך-דין מקצועי ומנוסה מהתחום הפלילי, לשינוי סיבת הסגירה לחוסר אשמה. כך ניתן לשמור על נקיון הרישום הפלילי, על כל המשתמע מכך, ולשמור על כל האפשרויות פתוחות.

*עו"ד סמי איליה עד לפני שנתיים כיהן כראש התביעה הפלילית במשטרת ישראל בחיפה, וכיום בעל משרד המתמחה במשפט פלילי.

לכתבה המלאה לחץ כאן – www.mishpati.co.il

סגירת תיק במשטרה בעזרת עורך דין פלילי

סגירת תיק במשטרה

סגירת תיק במשטרה לאחר זיכוי, היא משימה מורכבת אבל אפשרית. ההליך תלוי בסוג העבירה ובחומרתה ובנסיבות נוספות. לעיתים, זה עקב טעויות והתרשלות בניהול החקירה ועוד. מכל מקום, נדרשת מעורבות פעילה של עורך דין פלילי בתהליך. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בנושא זה וניתן לקבל ממנו מידע רב.

סגירת תיק במשטרה – הקלה רבה לחשוד

סגירת תיק במשטרה, מביאה עימה הקלה מיידית לכל חשוד. במיוחד, במקרים בהם הוא מואשם שלא בצדק או שנקלע למצב מחוסר ידיעת החוק וכדומה. עבירה פלילית מחייבת רישום משטרתי כחלק בלתי נפרד מהנוהל הקבוע. רישום פלילי מכל סוג יכול לגרום לנזקים שונים לבעליהם לאורך השנים. הפגיעה היא באיכות החיים ויכולה לגרום לסירוב לקבלה למקומות עבודה, לשלילת רישיונות נשק ורכב, לפגיעה בהליכי אימוץ, ביציאה לחו"ל או בהגירה למדינה זרה, למציאת חברויות וזוגיות ועוד. לכן, קיים הרצון של בעלי הרישום הוא למחיקתו בהקדם האפשרי. סגירת תיק משטרתי קל יותר לביצוע במקרים בהם הרישום הפלילי בו אינו מגיע לאחר הרשעת בית משפט.

לסגירת תיק, נלווה ביטול רישום פלילי המותנה במספר אלמנטים.

  1. מהות העבירות המיוחסות להם ומידת חומרתן.
  2. מועד מזמן העבירה –במקרה של בגיר – מדובר על 10 שנים, במקרה של עבירת פשע שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר, או 7 שנים על ביצוע עבירת עוון שהעונש עליה הינו בין 3 חודשים ל 3 שנים.
  3. כמות הרישומים במאגר הפלילי שיש למבקש.
  4. צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

את הבקשה יכול להגיש רק האדם שלגביו קיים הרישום או עורך דין המטפל בענייניו. לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים חשובים דוגמת: המלצות ממקומות העבודה ומהשירות הצבאי, אישורי לימודים וכדומה. בבקשה מטפלת מחלקת המידע הפלילי אשר במטה הארצי של המשטרה.

ביטול רישום פלילי

מומלץ לקבל שירות מ"סמי איליה משרד עורכי דין" בעל המוניטין. הוא מתמחה בתחום ורכש ידע וניסיון מצטבר בטיפולים במקרים אלו ואחרים משיקים לו. הוא ייצג את הלקוח בנאמנות ובמסירות לאורך כל התהליך עד לסיומו בצורה המוצלחת האפשרית ביותר.

סגירת תיק פלילי בצורה נכונה

סגירת תיק

סגירת תיק במשטרה, נעשית בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת והמאושרות על ידי הרשויות. מתלווה לזה גם מחיקת רישום פלילי המקלה מאוד על חייו העתידיים של בעל התיק. מדובר על עבירות פליליות שהתבצעו בנושאים כלכליים, כנגד הזולת ועוד. מעורבות עורך דין בתהליך חיונית. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בנושא וניתן לקבל אצלו מידע רב.

סגירת תיק – במקרים מסוימים

סגירת תיק נעשית במקרים שונים, ולרוב, כאשר העבירות הן קלות, יחסית, וכאלו אשר לא פגעו בצורה חמורה ביחיד או בחברה. עבירות כלכליות שונות מכונות "צווארון לבן" וכלולות בהן העלמת מיסים, שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועוד. ניתן להמירם, במקרים רבים, לעבירות מנהלתיות והתיק ייסגר גם בתמורה לתשלום קנסות. עבירות כנגד הזולת הן רצח, גניבה, שוד, פריצה, עבירות מיניות כולל אונס ועוד. אלו מוגדרות כחמורות וסגירת תיק בהן תהיה קשה מאוד, קלות יותר הן הוצאת דיבה ועוד. ככלל, סגירת תיק וביטול רישום פלילי יושגו ביתר קלות בראשית התהליך וכאשר המשא ומתן מתנהל מול קציני המשטרה והפרקליטות. הפרקליטות קובעת, למעשה, לגבי סגירת התיק או הגשתו לבית המשפט. הבקשה להליך כזה תיענה פחות לאחר קביעת גזרי דין קשים.

ניתן לקבל סגירת תיק בעת זיכוי מהאשמות. כך כאשר יחידת המשטרה חוקרת מתנהלות בניגוד לחוק, כאשר צבר הראיות אינו מספיק להאשמה, כאשר מתגלות האשמות מזכות חדשות ובמקרים נוספים. ביטול רישום פלילי הנלווה אליו, יכול להתקבל כאשר חלפו מספר שנים רב ממועד ביצוע העבירות. המחוקק קבע את הנסיבות והדבר תלוי גם בסוג העבירות וחומרתן, כמות הרישומים הפליליים וצורכי המשטרה בשימור הרישומים במערכת שלה. בכל מקרה, הליך כזה יאפשר לכל אחד לצאת לחיים חדשים עם רקע נקי.

סיבות לסגירה

"סמי איליה משרד עורכי דין" הינו בעל שם ידוע ומומלץ לפנות אליו לקבלת שירות הכולל ייעוץ, ייצוג וליווי לכל אורך התהליך. בעלי המשרד רכשו את הידע הרב והניסיון העשיר מטיפולים ממושכים ומוצלחים בלקוחות מאתגרים רבים. כל לקוח יקבל יחס אישי ושירות מסור ומקצועי. כל הישג משפטי או אחר יסייע לשדרוג איכות חייו.

סגירת תיק פלילי במהירות

סגירת תיק פלילי – משרד עורכי דין סמי איליה

סגירת תיק פלילי, הינה אחת המשימות הנלוות לטיפול בכל תיק מורכב. יש לכך סיבות רבות מאחר ורישום פלילי יכול לפגוע בזכויות האזרחיות של החשוד לטווח ארוך. ניתן לסגור תיק כזה בנסיבות שונות. קל יותר בראשית התהליך וקשה יותר בסופו ולאחר ריצוי העונש. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בתחום הנ"ל וניתן לקבל ממנו מידע רב.

סגירת תיק פלילי – יסייע לשיקום

סגירת תיק פלילי, תסייע מאוד להתמודדות טובה יותר בעתיד. אחד הדברים המשותפים לכל העבירות הפליליות, הוא הרישום הפלילי לחשוד, שלמעשה, הינו כתם לכל החיים. הוא יעורר שאלות בעת קבלה לעבודה, בעת בקשת קבלת ויזה, כאשר ירצה לעסוק בפעילות חברתית, בניסיון למציאת חברויות וזוגיות ובמקרים אחרים. עורך דין המתמחה בתחום הפלילי מטפל בשורה של נושאים נוספים עבור לקוחו. עבירות רבות נמנות על התחום וחלק מהן הן כלכליות דוגמת: צווארון לבן, הלבנת הון, מיסים ועוד. אחרות הן: שוחד, קבלת דבר במרמה ועוד. קיימות עבירות מסוג אחר והן: אונס וביצוע מעשים מגונים אחרים, פריצה וגניבה, שוד, רצח, הוצאת דיבה ועוד.

קיימים מקרים בהם החשוד מבצע עבירות בגלל טעות, מחמת מצב נפשי וכלכלי חמור, עקב לחצים, בגלל אי ידיעת והבנת החוק ועוד. לפעמים, החשוד הוא קטין ואינו מודע די הצורך למעשיו. במקרים אלו, ואחרים נוספים, ניתן לבקש מחיקת רישום פלילי וסגירת התיק. במיוחד, כאשר העבירה הינה ראשונה ואיננה חמורה, אבל גם בנסיבות נוספות. כך, למשל, בעת השגת הסדרים מותנים אשר למעשה, מתבטאים בסגירת התיק שאליה מתלווה גם מחיקת רישום פלילי. כל זאת תמורת התחייבויות שונות שלו. הוא הדין לגבי עבירות כלכליות פליליות שניתן, לעיתים, להמיר לעבירות מנהלתיות ולתשלום קנס בתמורה למחיקת רישום פלילי.

סגירת תיק פלילי במקרים מסוימים

"סמי איליה משרד עורכי דין" הינו בעל מוניטין ומומלץ לקבל ממנו שירות. למנהליו יש ידע רב וניסיון עשיר ומצטבר בתחום. אלו נרכשו מהתמודדויות רבות מול מערכות האכיפה והשיפוט לטובת לקוחות המגיעים עם האשמות פליליות מגוונות. השירות יינתן עם יחס אישי ויקל מאוד על החשודים המצויים במצב נפשי לא פשוט.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

12 + 6 =