בחרו עמוד

סמי איליה משרד עו"ד

Samy Ilia, Law Office

 

שינוי עילה/מחיקת רישום

צרו איתנו קשר

 

077-2015483

 

דרך יפו 51, חיפה 3341211

 

  

עו"ד סמי איליה

בעל ניסיון מיוחד רב ומוכח בתחום דיני משטרת ישראל, חקירה פלילית וביטחונית, שיטות חקירה בישראל, קהיליית הביטחון התביעה הפלילית בישראל והמשפט הפלילי.

סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות מותירה כתם בעברו הפלילי של אדם. לעיתים, גם כאשר אין כלל ראיות, במקרים רבים התיק נסגר ע"י המשטרה או התביעה מחוסר ראיות ולא מהיעדר אשמה. למה לעילת הסגירה חשיבות רבה, מהי ההשפעה של הדבר ומה ניתן לעשות?

כאשר מוגשת תלונה נגד אדם או יש חשד לביצוע עבירה, נפתח תיק פלילי. המשטרה מחליטה, לאחר בחינת הראיות, האם להעביר את התיק להגשת כתב אישום על ידי הפרקליטות או לסגור את התיק.

מהן הסיבות לסגירת תיק?

תיק פלילי יכול להסגר משלוש סיבות עיקריות: חוסר ראיות, חוסר ענין לציבור או חוסר אשמה. המשמעות של כל אחת מעילות הסגירה שונה, וכן אופן רישומן במרשם הפלילי, ובהתאמה, ההשלכות שיש לרישום הפלילי על עתידו של אדם שונות.

סגירת תיק מחוסר ראיות להעמדה לדין – כדי להגיש כתב אישום, יש צורך בסיכוי סביר להרשעה. כאשר אין די בראיות שנאספו על מנת להעמיד אדם לדין, לא יוגש כתב אישום. סיבת הסגירה נעוצה בחשוד עצמו ובראיות שנאספו נגדו.
פתיחת התיק ועילת הסגירה יופיעו ברישום הפלילי של החשוד.

סגירת תיק מחוסר ענין לציבור – כאשר נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין. השיקולים המובאים בחשבון הם: חומרת העבירה, נסיבותיו האישיות ועברו של מבצע העבירה, הנזק שנגרם, אם בכלל, לקורבן, והמדיניות השיפוטית, סדרי העדיפויות, כח האדם והמשאבים. כאשר אין הצדקה להניע את המערכת בשביל לחקור או להעמיד לדין את אותו אדם על אותה עבירה, והעמדתו לדין אינה בראש סדרי העדיפויות של המערכת, ואינה מצדיקה את ניצול המשאבים וכח האדם המוגבל, יסגר התיק. סיבת הסגירה נעוצה במערכת, ולרוב מדובר בעבירות קלות וזניחות.

סגירת תיק מחוסר אשמה – סיבת הסגירה הנדירה ביותר, במיעוט התיקים. כאשר לאחר הגשת התלונה ופתיחת התיק עולה כי לא התבצעה עבירה, או לא התבצעה על-ידי החשוד או שאין ולו בדל של ראיה כנגדו.
בניגוד לשתי סיבות הסגירה האחרות, פתיחת התיק וסגירתו, לא יופיעו במרשם הפלילי אלא ברישומי המשטרה.
יצוין, כי ישנן סיבות נוספות לסגירת תיקים, כאשר לא ידוע מי ביצע את העבירה או כאשר החשוד אינו כשיר לעמוד לדין או נפטר, בהן לא נדון במסגרת זו.

המרשם הפלילי ושינוי עילת הסגירה

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, קובע כי המשטרה תנהל מרשם פלילי לגבי כל אדם שהורשע בדין, אשר יכלול את הרשעותיו, צווים שניתנו, מידע על כשרותו המשפטית ועוד. לפי חוק המרשם הפלילי, גם תיקים אשר נסגרו מחוסר עניין לציבור או בהיעדר ראיות מספיקות, בהתאם לסעיפים 59 ו- 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, יכללו במרשם הפלילי, וימסרו רק לגופים מסויימים ובהם גופי ביטחון וגופים ממשלתיים.

החוק קובע את הנגישות למידע ואופן מסירת המידע לגופים השונים, וקובע, בין היתר, בסעיף 12 כי כל אדם זכאי לעיין במרשם הנוגע לו, ולתת הסכמתו למסירת המידע.

סעיף 62 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לחשוד, לאחר שקיבל הודעה בכתב על סגירת התיק ועילת הסגירה, לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה. בסעיף זה נקבע לגבי תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, כי רישומו ימחק מרישומי המשטרה.
על החלטה בבקשה לשינוי עילת סגירה ניתן להגיש ערר לפרקליטות המדינה.

מהי הבעייתיות בסגירת תיק מחוסר ראיות?

כמו במקרה של היעדר ראיות מספיקות, גם במקרים רבים כאשר אין ראיות בכלל אך המשטרה לא עושה מאמץ כדי לאמת או לשלול באופן ברור החשד, התיק נסגר מחוסר ראיות.
בעוד מחסור בראיות מספיקות מטיל ספק מסוים בחפותו של החשוד, הרי שבמקרה של היעדר ראיות, אין דבר המקשר בין החשוד לביצוע העבירה. לכאורה, נכון להבחין בין מצב של היעדר ראיות מספיקות לבין היעדר ראיות כלל. בפועל, במקרים רבים נסגר התיק מחוסר ראיות וזכרו מופיע במרשם הפלילי, ואם לא פועלים לשנות את עילת סגירת התיק, הרישום עלול לפגוע בעתיד.

כך נוצר מצב שגם כאשר הוגשה תלונת שווא חסרת כל ביסוס וראיה, התיק עלול להסגר מחוסר ראיות ויופיע במרשם הפלילי. דוגמא אחת היא במקרים בהם קיימת עדות של מתלונן/ת בלבד (עבירת תקיפה למשל) ולמשטרה אין כלים לאמת אם מדובר בתלונת אמת או בתלונת שווא.

רישום פלילי מהווה פגיעה בשמו הטוב של אדם, מכתים את עברו, ופוגע בעתידו. כל שכן כשמדובר באנשים נורמטיביים. לכן, במקרים כאלו, מי שמאמין בחפותו וכאשר אין בדל ראייה כנגדו, רשאי לפעול לטהר את שמו ולעמוד על כך כי התיק נגדו יסגר בעילה הנכונה של חוסר אשם מצידו.

במקרה בו טפל משרד הח"מ, נפתחה חקירה כנגד חמש מטפלות במוסד חינוכי לילדים בסיכון, על סמך גרסתם של שני ילדים כבני 7. לאחר חקירה שהתנהלה כנגד כל המטפלות ככלל, ללא הבחנה ביניהן, הוחלט לסגור את התיק מחוסר ראיות. אחת המטפלות שלא הסכימה לפגיעה בחפותה ובשמה הטוב פנתה למשרד הח"מ.
לאחר פניה לפרקליטות וליועץ המשפטי, ולאחר שהובהר בגיבוי ראיות, כי למטפלת אין כל נגיעה לעבירות הקשות הנטענות, הוחלט להמיר את סיבת סגירת התיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה. אין צורך להכביר במילים עד כמה השינוי הוא מהותי עבור מי שפועלו בתחום החינוך.

במקרה אחר בו טיפל המשרד, נער מסר גרסה, לפיה נער אחר נכח בעת שחבריו השתמשו בסמים קלים. על אף שלא היה ולו בדל ראיה לכך שאותו נער השתמש בעצמו בסמים או ביצע כל עבירה אחרת, נסגר התיק מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה או היעדר עניין לציבור. כמובן שפניה מנומקת, הנתמכת הן בטענות משפטיות ופסיקה בנושא, והן בנסיבותיו האישיות של הנער, הובילה לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה. ניתן לומר, כי לאור גילו הצעיר וגיוסו הצפוי לצבא, ניקוי הרישום הפלילי במקרה שלו הציל את חייו.

מהן ההשלכות של הרישום הפלילי?

הכתם ברישום הפלילי פוגע בעיקר במועמדים לעבודה בשירות הבטחון, למועמדים לגיוס צבאי, או להעסקה בשירות הציבורי, ובחברות ממשלתיות וציבוריות. לכאורה, חוק המרשם הפלילי מגביל את הנגישות למידע הפלילי, ומי שאינו מיועד לשירות צבאי, בטחוני או ממשלתי, לא אמור להיות מוטרד מהרישום לגביו.

בפועל, בניגוד לחוק, מעסיקים רבים נגישים לרישום הפלילי, ולא מהססים לבקש מהמועמד לעבודה את הרישום הפלילי אודותיו או את הסכמתו למסירת המידע (על-ידי החתמתו על טופס לקוני). כמו כן, במקומות עבודה רבים, המועמד נשאל אודות עברו הפלילי, חקירות שהתנהלו נגדו והרשעות, ואין לו מנוס מלחשוף את "עברו הפלילי", גם אם מדובר, למשל, בשכן שהגיש נגדו תלונת שווא לאחר שתפס לו את מקום החניה. כמו כן, סירובו של מועמד לעבודה לחשוף את עברו הפלילי יעמוד כמובן לרעתו, ולעיתים יהווה סיבה יחידה לדחייתו.

תיק שנסגר מחוסר אשמה לא יופיע כלל במרשם הפלילי, ומצבו של אותו אדם מצוין, שכן, גם אם ישאל אודות עברו הפלילי, יוכל להבהיר כי לאחר חקירת המקרה נמצא כי לא מוטלת עליו כל אשמה. זהו מצב טוב בהרבה ממצב בו נסגר תיק מחוסר ראיות, אשר כאמור מטיל ספק באשר לחפותו, אך לא מספיק כדי להוביל להגשת כתב אישום ולהרשעה מעל לכל ספק סביר. כך, באותם מקרים בהם ללא כל ראיה כלל בכל זאת סוגרים את התיק מחוסר ראיות, יש בהחלט מקום להיאבק על שינוי עילת הסגירה ולהמירה לחוסר אשמה.

מי שהתיק נגדו נסגר מחוסר ראיות, כשאין כל ראיה נגדו והיעדר האשמה ברור (למשל, מריבה קולנית של שכנים שאינה מהווה עבירה), או כשקיימת הוכחה חד משמעית כי הוגשה תלונת שווא נגדו (למשל, במקרה של תיעוד או הקלטת המתלונן), ולעתים אף בשל חומרת העבירה ונסיבותיו האישיות של החשוד (כשהרישום יכול לפגוע במקצועו ובשמו), עליו לנקוט את כל האמצעים שמאפשר לו החוק, בליווי עורך-דין מקצועי ומנוסה מהתחום הפלילי, לשינוי סיבת הסגירה לחוסר אשמה. כך ניתן לשמור על נקיון הרישום הפלילי, על כל המשתמע מכך, ולשמור על כל האפשרויות פתוחות.

*עו"ד סמי איליה עד לפני שנתיים כיהן כראש התביעה הפלילית במשטרת ישראל בחיפה, וכיום בעל משרד המתמחה במשפט פלילי.

לכתבה המלאה לחץ כאן – www.mishpati.co.il

מחיקת רישום משטרתי בעזרת עורך דין

מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי נעשית בנסיבות שונות. ככלל, קל יותר לבקש את הפרוצדורה טרם הגשת התיק לבית המשפט וקביעת גזר הדין. רישום במשטרה מהווה, למעשה, כתם על כל אחד לשארית חייו ויכול להגבילו רבות. הוא נרשם על כל עבירה פלילית מכל סוג שהוא כולל צווארון לבן. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בנושא וניתן לקבל אצלו מידע רב.

מחיקת רישום משטרתי – בעל חשיבות רבה

מחיקת רישום משטרתי, מלווה בסגירת התיק ושני אלו מהווים אך ורק יתרונות למשיגים אותם. האפשרות הנ"ל תלויה רבות בחומרת העבירה ובנסיבותיה. ניתן למצוא עבירות פליליות הנחשבות קלות יותר. כאלו הן צווארון לבן דוגמת העלמת מיסים, הלבנת הון, שוחד ואחרות. נוספות "קלות" הן הוצאת דיבה, גניבה ועוד. קיימות, כמובן גם עבירות חמורות כלפי הזולת, בהן הבקשות לא תיענינה, ביניהן, רצח, אונס והטרדות מיניות אחרות, שוד, ועוד. עורך הדין יכול לבדוק את נסיבות החקירה כולל הראיות הקיימות ועל סמך ממצאיו לבקש סגירת תיק: כאשר מתברר כי הראיות אינן מצדיקות פתיחת תיק וחקירות פליליות, כאשר המעצר בוצע בניגוד להוראות החוק ועוד. מחיקת רישום משטרתי נעשית גם בעת השגת הסדרים מותנים אשר במסגרתם מתחייב הנאשם לתנאים שונים. בעבירות צווארון לבן הדבר מקובל מאוד ואת העבירות הפליליות משנים למנהלתיות ומוסיפים גם קנסות לעבריין. ההסדר מייתר גם את ההליכה לבית המשפט הכרוכה בהוצאות נוספות, בבזבוז זמן רב ובעוגמת נפש נוספת.

בעקרון, נוכחות עורך דין בשלבים הראשונים של התהליך חיונית, שכן, הוא יכול להקל בדברים נוספים. כך, לגבי קיצור תקופת מעצר, הקלה בו, השגת מעצר בית במקום בכלא וכדומה. גולת הכותרת ושיא הייצוג מגיע  בבתי משפט שם הוא יטען לטובת לקוחות לטובת זיכוי או השגת עונשי מינימום.

טיפולים נוספים

"סמי איליה משרד עורכי דין" הינו בעל מוניטין ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי ונאמן. הידע הרב והניסיון העשיר, מגיעים מטיפולים מורכבים ומוצלחים בלקוחות המגיעים עקב בעיות שונות. כל לקוח יזכה לליווי צמוד ויחס אישי אשר יקל עליו גם מבחינה נפשית. כל הישג יתרום לזירוז שיקומו בחייו העתידיים.

מחיקת רישום פלילי בצורה נכונה

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי, תסייע מאוד לכל בעל רישום כזה. הרישום הנ"ל נרשם במשטרה לאחר ביצוע עבירה פלילית, אבל ניתן למחוק אותו בנסיבות שונות. הוא בעייתי מאוד מאחר ומהווה סוג של כתם לכל החיים הגורם לפגיעה בזכויות רבות. עורך דין פלילי יכול לסייע בעניין. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמצא בכל הפרוצדורה וניתן לקבל ממנו מידע.

מחיקת רישום פלילי – יתרונות רבים לו

מחיקת רישום פלילי, מלווה במקרים רבים בסגירת התיק במשטרה. משום כך, היא קלה יותר מאשר לאחר פסיקות עונש חמורות של בתי משפט. עבירות רבות מוגדרות כפליליות וחלק מהן הן כלכליות דוגמת: צווארון לבן, הלבנת הון, עבירות מיסים ועוד. אחרות הן: שוחד, קבלת דבר במרמה, לשון הרע, גניבה ממעביד ועוד. המשותף לכל העבירות הללו הוא הרישום הפלילי שעלול לעורר שאלות במקרים רבים שבהם ייתקל האדם. כך, בעת קבלה לעבודה, בעת בקשת קבלת ויזה, כאשר ירצה לעסוק בפעילות חברתית, בעת ניסיון ליצור חברויות וזוגיות ובמקרים אחרים. ניתן לקבל את המידע על הרישום מהמשטרה באמצעות מסמך המונפק מהמחשב.

ניתן להגיש את הבקשה כאשר העבירה הינה ראשונה ואיננה חמורה. מצב אחר הוא אחד בעת השגת הסדרים מותנים אשר למעשה, מתבטאים בסגירת התיק שאליה מתלווה גם מחיקת רישום פלילי. כל זאת תמורת התחייבויות שונות שלו. כך גם כאשר מדובר על עבירות כלכליות פליליות אותן ניתן להמיר לעבירות מנהלתיות ולתשלום קנס. יש מקרים כאלו בהם המשטרה ו/או הפרקליטות נענות לבקשה בתנאים מסוימים, ואז החשוד יחוש בהקלה רבה. עבור הפרקליט הדבר ייחשב להישג של ממש. במקרים הללו גם לא יהיה צורך להגיע לבית משפט. מצב אחר הוא לאחר ריצוי עונש ובעת התיישנות על הרישום הפלילי. אחר נוסף הינו בעת קבלת חנינה מהנשיא.

יש לכך חשיבות רבה

"סמי איליה משרד עורכי דין" הינו בעל מוניטין ומתמחה בהליכים הללו המחייבים גם הגשת טפסים ובירוקרטיה רבה. הוא רכש את הידע והניסיון מטיפולים מורכבים כאלו ואחרים עבור לקוחות המגיעים עקב אירועים שונים. הוא ישמח להעמיד כישוריו לכל לקוח חדש.

איך מתבצע תהליך של מחיקת תיק פלילי?

מחיקת תיק פלילי

מחיקת תיק פלילי, עשויה להקל רבות על כל מי שיש לו רישום פלילי. הרישום נעשה במחשבי המשטרה לאחר פתיחת תיק בגין עבירות הנחשבות כפליליות. תיק ורישום כזה מהווים סוג של כתם לכל החיים וכל עוד הם קיימים נפגעות זכויות אזרח רבות. משום כך, רבים מחפשים דרך לביצוע הפרוצדורה ונעזרים בעורך דין. "סמי איליה משרד עורכי דין" מתמחה בנושא וניתן לקבל ממנו מידע רב.

מחיקת תיק פלילי – בעזרת עו"ד

מחיקת תיק פלילי, ניתנת לביצוע בהסכמת המשטרה והפרקליטות. היא אפשרית להשגה במקרים בהם העבירות הן קלות, יחסית. היא קלה יותר בשלבים הללו בתהליך וכאשר מתקיים המשא ומתן מול קציני וחוקרי המשטרה ונציגי הפרקליטות. היא קשה עד כדי בלתי אפשרית, לאחר דיון בבית משפט וקביעת גזר דין חמור. ניתן למצוא עבירות פליליות רבות. חלקן הן כלכליות ומוגדרות תחת השם צווארון לבן. כאלו הן הלבנת הון, התחמקות מתשלום מיסים, שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד. עבירות פליליות אחרות מול הזולת הן רצח, שוד, פריצה, גניבה, הוצאת דיבה, אונס והטרדות מיניות אחרות ועוד. כל עבירה תידון ויוחלט עליה. עורך דין יכול לפעול בדרכים שונות. הוא יבדוק את נסיבות המעצר והחקירות וייראה אם הן התבצעו באופן חוקי, אם הראיות הקיימות מצדיקות פתיחת תיק פלילי ועוד. במידה והוא ייווכח לדעת כי יש כשל של המשטרה הוא יכול לבקש ביטול התיק והרישום הפלילי.

דרך אפשרית אחרת, הינה השגת הסדרים מותנים מול הפרקליטות. המשמעות במקרה של צווארון לבן, היא המרת עבירות כלכליות פליליות למנהלתיות ותשלום קנסות. במקרים אחרים – קבלת התחייבויות של החשוד לנושאים שונים שעליו לבצע בעתיד בתמורה לביטול התיק.

הסדרים מותנים

מומלץ לקבל שירות מ"סמי איליה משרד עורכי דין" בעל המוניטין. ברשותו תשתית מקצועית מעולה הכוללת עורכי דין מקצועיים ובעלי ידע רב וניסיון עשיר. כולם טופלו במקרים מורכבים בהצלחה עבור לקוחות המגיעים ממגזרים שונים. כל לקוח יקבל שירות נאמן ומסור המלווה ביחס אישי. כל הישג עבורו יסייע לו להקלה בהווה ולשיקום חייו העתידיים.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsi.law.co.il%2F&tabs=timeline&width=375&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="375" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

14 + 11 =